ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มอำนวยการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ม.อ.วิทยาเขตสุราฎร์ธานี กับโรงเรียนขนอมพิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.4 MB 14
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 39.09 KB 188
โรงเรียนขนอมพิทยาได้รับการรับรองการประกันคุณภาพภายนอก พ.ศ. 2564 - 2568 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.82 KB 135
ระเบียบโรงเรียนขนอมพิทยา ว่าด้วยการกำหนดหน้าที่ตามภารกิจและมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 227.29 KB 143
ระเบียบโรงเรียนขนอมพิทยา ว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารราชการโรงเรียน พุทธศักราช 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.67 KB 128
>คู่มือการบริหารราชการโรงเรียนขนอมพิทยา และพรรณนางานกลุ่มบริหาร 185
>ตราประจำโรงเรียนขนอมพิทยาแบบชัดpng 234
ตราประจำโรงเรียนขนอมพิทยาแบบชัด jpg JPEG Image ขนาดไฟล์ 499.67 KB 165
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียน -ฉบับสี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 131
กลุ่มบริหารวิชาการ
>แบบฟอร์มการเขียนรายงานวิจัย 199
แบบภาคผนวกการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 59.6 KB 162
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 214.94 KB 290
แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 107.57 KB 179
หน้าปกสรุปรายงานผลสัมฤทธ์ ฉบับสรุปอัตโนมัติ 2 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 490.08 KB 118
>แบบรายงานการแก้ 0,ร,มส 48435
แบบฟอร์มอนุมัตแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 52.52 KB 48586
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ระเบียบว่าด้วยการควบคุมความประพฤติ การลงโทษ การตัด และการเพิ่มคะแนนความประพฤตินักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 766.64 KB 10
ระเบียบว่าด้วยทรงผมและเครื่องแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนขนอมพิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 122.18 KB 9
>คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2566 4
ระเบียบโรงเรียนขนอมพิทยา ว่าด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.81 KB 7
ฟอร์มเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 128 KB 70
แบบสรุปการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 73 KB 58
บันทึกข้อความเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 77.5 KB 54
>แบบสรุปรายงานผลการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล โรงเรียนขนอมพิทยา ปีการศึกษา 2564 125
>คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2564 48497
กลุ่มบริหารงานบุคคล
รายชื่อบุคลากร ข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ย.65 (PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.56 KB 21
รายชื่อบุคลากร ข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ย.65 (Word) Word Document ขนาดไฟล์ 24.13 KB 12
บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ (PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 60.27 KB 29
บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ (Word) Word Document ขนาดไฟล์ 18.55 KB 27
ใบลา และใบแลกเปลี่ยนคาบสอน PDF (ข้อมูล ณวันที่ 11 พ.ย. 65) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.79 KB 20
ใบลา และใบแลกเปลี่ยนคาบสอน Word (ข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ย. 65) Word Document ขนาดไฟล์ 61 KB 30
ปก รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลฯ Unkown Document ขนาดไฟล์ 3.99 MB 33
บันทึกข้อความ คำนำ สารบัญ รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลฯ Word Document ขนาดไฟล์ 28.99 KB 14
แบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 65 Word Document ขนาดไฟล์ 165.02 KB 18
>เอกสารการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA 131
แบบขออนุญาตไปราชการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 96.5 KB 48577
กลุ่มบริหารทั่วไป
>คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุ COVID - 19 137
กลุ่มริหารงบประมาณ
บันทึกข้อความขอเบิกกระดาษ A4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 614.98 KB 7
แบบฟอร์มจัดจ้างเล็ก-5001-100000 word Word Document ขนาดไฟล์ 48.78 KB 26
แบบฟอร์มจัดจ้างเล็ก-5001-100000 pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.85 KB 31
แบบฟอร์มจัดจ้างเล็ก-ต่ำกว่า-5000 word Word Document ขนาดไฟล์ 189.5 KB 45
แบบฟอร์มจัดจ้างเล็ก-ต่ำกว่า-5000 pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 185.19 KB 54
แบบฟอร์มจัดซื้อเล็กฟ้า-5001-100000 word Word Document ขนาดไฟล์ 48.17 KB 23
แบบฟอร์มจัดซื้อเล็กฟ้า-5001-100000 pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.74 KB 28
แบบฟอร์มจัดซื้อเล็กฟ้า-ต่ำกว่า-5000 word Word Document ขนาดไฟล์ 284 KB 26
แบบฟอร์มจัดซื้อเล็กฟ้า-ต่ำกว่า-5000 pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 231.39 KB 35
แบบฟอร์มใบสั่งซื้อวัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 19.81 KB 49
รายการสินค้า ปี 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 44
คอมพิวเตอร์
ตัวอย่างการเขียนโครงงานคอม 2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 123.89 KB 48425
ตัวอย่างการเขียนโครงงานคอม 1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 147.32 KB 48336
แบบร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 118 KB 48458
turbo c++ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.47 MB 48588
>Adobe Dreamweaver CS6 48252
MSWLOGO RAR Archive ขนาดไฟล์ 647.35 KB 48297
>โปรแกรมภาษาซี 48564
อื่นๆ
>โปรแกรมภาษา c 48323
>Immune Army ภูมิคุ้มกัน ภูมิคุ้มกาย 48217