ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มอำนวยการ
ปฏิทินปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 486.47 KB 104
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 39.09 KB 127
โรงเรียนขนอมพิทยาได้รับการรับรองการประกันคุณภาพภายนอก พ.ศ. 2564 - 2568 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.82 KB 105
ระเบียบโรงเรียนขนอมพิทยา ว่าด้วยการกำหนดหน้าที่ตามภารกิจและมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 227.29 KB 115
ระเบียบโรงเรียนขนอมพิทยา ว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารราชการโรงเรียน พุทธศักราช 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.67 KB 102
>คู่มือการบริหารราชการโรงเรียนขนอมพิทยา และพรรณนางานกลุ่มบริหาร 152
>ตราประจำโรงเรียนขนอมพิทยาแบบชัดpng 168
ตราประจำโรงเรียนขนอมพิทยาแบบชัด jpg JPEG Image ขนาดไฟล์ 499.67 KB 137
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียน -ฉบับสี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 121
กลุ่มบริหารวิชาการ
>ตารางสอน 1/2565 53
ตารางเรียน 1/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.89 MB 49
>แบบฟอร์มการเขียนรายงานวิจัย 155
แบบภาคผนวกการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 59.6 KB 136
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 214.94 KB 225
แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 107.57 KB 155
หน้าปกสรุปรายงานผลสัมฤทธ์ ฉบับสรุปอัตโนมัติ 2 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 490.08 KB 105
>แบบรายงานการแก้ 0,ร,มส 48422
แบบฟอร์มอนุมัตแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 52.52 KB 48547
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับความช่วยเหลือ Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 38
ฟอร์มเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 128 KB 40
แบบสรุปการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 73 KB 43
บันทึกข้อความเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 77.5 KB 41
>แบบสรุปรายงานผลการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล โรงเรียนขนอมพิทยา ปีการศึกษา 2564 115
>คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2564 48467
กลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบบันทึกการขอแลกเปลี่ยนคาบสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.15 KB 2
รายชื่อบุคลากร แก้ไขได้ (3 ส.ค. 65) Word Document ขนาดไฟล์ 25.06 KB 9
รายชื่อบุคลากร (3 ส.ค. 65) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.09 KB 5
>เอกสารการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA 101
ปก รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน Unkown Document ขนาดไฟล์ 3.61 MB 104
แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง Word Document ขนาดไฟล์ 163.35 KB 105
ใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 437.25 KB 48399
แบบขออนุญาตไปราชการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 96.5 KB 48545
กลุ่มบริหารทั่วไป
>คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุ COVID - 19 112
กลุ่มริหารงบประมาณ
จัดซื้อเล็กฟ้า ต่ำกว่า 5,000 pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.51 KB 52
จัดซื้อเล็กฟ้า ต่ำกว่า 5,000 แก้ไขได้ Word Document ขนาดไฟล์ 136.77 KB 54
จัดซื้อเล็กฟ้า 5,001-100,000 pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 258.83 KB 44
จัดซื้อเล็กฟ้า 5,001-100,000 แก้ไขได้ Word Document ขนาดไฟล์ 274 KB 42
จัดจ้างเล็กเหลือง 5,001- 100,000 pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 191.45 KB 43
จัดจ้างเล็กเหลือง 5,001- 100,000 แก้ไขได้ Word Document ขนาดไฟล์ 200 KB 46
จัดจ้างเล็ก ต่ำกว่า 5,000 pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 271.78 KB 39
จัดจ้างเล็ก ต่ำกว่า 5,000 แก้ไขได้ Word Document ขนาดไฟล์ 187.5 KB 43
แบบฟอร์มใบสั่งซื้อวัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 19.81 KB 38
รายการสินค้า ปี 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 34
แบบฟอร์มจัดซื้อ แก้ไขได้ Word Document ขนาดไฟล์ 135.28 KB 106
แบบฟอร์มจัดจ้าง แก้ไขได้ Word Document ขนาดไฟล์ 109.63 KB 108
แบบฟอร์มจัดซื้อ (ฟ้า) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 259.22 KB 112
แบบฟอร์มจัดจ้าง (เหลือง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 194.18 KB 110
คอมพิวเตอร์
ตัวอย่างการเขียนโครงงานคอม 2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 123.89 KB 48416
ตัวอย่างการเขียนโครงงานคอม 1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 147.32 KB 48328
แบบร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 118 KB 48448
turbo c++ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.47 MB 48564
>Adobe Dreamweaver CS6 48228
MSWLOGO RAR Archive ขนาดไฟล์ 647.35 KB 48289
>โปรแกรมภาษาซี 48556
อื่นๆ
>โปรแกรมภาษา c 48314
>Immune Army ภูมิคุ้มกัน ภูมิคุ้มกาย 48209
>ข้อมูลเยี่ยมบ้าน 48609