ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มอำนวยการ
แผนภูมิโคสร้างการบริหารโรงเรียน -ฉบับสี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 7
พรรณนางานกลุ่มบริหารโรงเรียนขนอมพิทยา 18
กลุ่มบริหารวิชาการ
ตารางเรียนของนักเรียนแต่ละระดับชั้น 7
ตารางสอนของครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 12
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2564 48341
กลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง (T-SAR) Word Document ขนาดไฟล์ 155.14 KB 48557
ใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 437.25 KB 48293
แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนคาบสอน Word Document ขนาดไฟล์ 17.1 KB 48279
แบบขออนุญาตไปราชการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 96.5 KB 48444
คอมพิวเตอร์
ตัวอย่างการเขียนโครงงานคอม 2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 123.89 KB 48318
ตัวอย่างการเขียนโครงงานคอม 1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 147.32 KB 48232
แบบร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 118 KB 48352
turbo c++ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.47 MB 48468
Adobe Dreamweaver CS6 48131
MSWLOGO RAR Archive ขนาดไฟล์ 647.35 KB 48191
โปรแกรมภาษาซี 48458
อื่นๆ
แบบฟอร์มจัดจ้าง (เหลือง) ฉบับแก้ไขได้ Word Document ขนาดไฟล์ 106.96 KB 48406
แบบฟอร์มจัดซื้อ (สีฟ้า) ฉบับบแก้ไขได้ Word Document ขนาดไฟล์ 135.15 KB 48231
แบบฟอร์มจัดจ้าง (เหลือง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 343.99 KB 48433
แบบฟอร์มจัดซื้อ (สีฟ้า) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 294.36 KB 48173
แบบรายงานการแก้ 0,ร,มส Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 48309
แบบฟอร์มอนุมัตแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 86 KB 48383
โปรแกรมภาษา c 48217
Immune Army ภูมิคุ้มกัน ภูมิคุ้มกาย 48113
ข้อมูลเยี่ยมบ้าน 48503