ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
คอมพิวเตอร์
ตัวอย่างการเขียนโครงงานคอม 2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 123.89 KB 578
ตัวอย่างการเขียนโครงงานคอม 1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 147.32 KB 485
แบบร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 118 KB 551
turbo c++ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.47 MB 730
Adobe Dreamweaver CS6 386
MSWLOGO RAR Archive ขนาดไฟล์ 647.35 KB 450
โปรแกรมภาษาซี 718
กลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง (T-SAR) Word Document ขนาดไฟล์ 155.14 KB 590
ใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 437.25 KB 546
แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนคาบสอน Word Document ขนาดไฟล์ 17.1 KB 539
แบบขออนุญาตไปราชการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 96.5 KB 705
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2564 583
อื่นๆ
แบบฟอร์มจัดจ้าง (เหลือง) ฉบับแก้ไขได้ Word Document ขนาดไฟล์ 106.96 KB 654
แบบฟอร์มจัดซื้อ (สีฟ้า) ฉบับบแก้ไขได้ Word Document ขนาดไฟล์ 135.15 KB 476
แบบฟอร์มจัดจ้าง (เหลือง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 343.99 KB 689
แบบฟอร์มจัดซื้อ (สีฟ้า) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 294.36 KB 432
แบบรายงานการแก้ 0,ร,มส Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 551
แบบฟอร์มอนุมัตแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 86 KB 642
โปรแกรมภาษา c 327
Immune Army ภูมิคุ้มกัน ภูมิคุ้มกาย 373
ข้อมูลเยี่ยมบ้าน 763