ข่าวประชาสัมพันธ์
28 ธันวาคม 2564 โรงเรียนขนอมพิทยา รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
28 ธันวาคม 2564 ดร.สันติกร รักสองหมื่น ผู้อำนวยการ นายสมพร ผลอินทร์ รองผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับและนำเสนอผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนอมพิทยา ต่อคณะกรรมการนิเทศฯ โดยมีนางสาววิราสินี ก้าวศิริรัตน์ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ นางทิพวัลย์ จอมบดินทร์ หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน และนางสาวแก้วใจ ฝั่งชลจิตร์ นำเสนอผลการจัดการศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน การออกกลางคัน/หรือมีแนวโน้มจะออกกลางคัน และการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งการนำเสนอเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
งานสารสนเทศ กลุ่มอำนวยการ : ศิริชัย นพพล

โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 2564,09:07   อ่าน 97 ครั้ง