เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการชื่อเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้รายงาน นางสาวอุทุพร พูลสวัสดิ์
โพสโดย
kat

บทคัดย่อ
 
                การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 (2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนหลังการเรียนโดยใช้การใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช
                กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนขนอมพิทยา เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต12ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2557 จำนวน 31 คนเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ (1) ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ4ตัวเลือกจำนวน50ข้อ และ(3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ดำเนินการสอนด้วยตนเองใช้เวลารวม 28ชั่วโมง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่า  E1/ E2   และ ค่าทดสอบ t – test dependent 
 
 
 

ผลการศึกษาพบว่า
          1.ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ  86.05/84.77ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
         2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1มีคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้นสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
                         3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด( =4.70)
โพสโดย : kat
IP : 49.230.161.48
โพสเมื่อวันที่ : 25 ต.ค. 2557,09:55 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: