เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการชื่อเรื่อง รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาพระพุทธศาสนา รหัสวิชา ส22101 เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โพสโดย
knp

ชื่อผลงาน           รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาพระพุทธศาสนา  รหัสวิชา ส22101
                                  เรื่อง  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2
ผู้รายงาน           นางพิศมัย  เชาวลิต 
หน่วยงาน          โรงเรียนขนอมพิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  12
ปีการศึกษา           2556
บทคัดย่อ
 
                        การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  รายวิชา  
        พระพุทธศาสนา  รหัส ส22101  เรื่อง  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
        ปีที่  2  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน     
        ก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  รายวิชาพระพุทธศาสนา  รหัสวิชา ส22101
        เรื่อง  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
        ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการรายวิชาพระพุทธศาสนา  รหัสวิชา ส22101  เรื่อง   
        หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ นักเรียน           
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1  โรงเรียนขนอมพิทยา  อำเภอขนอม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มัธยมศึกษา เขต 12  ปีการศึกษา 2556  จำนวน  35  คน    ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง(purposive)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย     1)  เอกสารประกอบการเรียน  รายวิชาพระพุทธศาสนา  รหัสวิชา ส2210  เรื่อง  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  จำนวน   9  เรื่อง  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน   เป็นข้อสอบแบบปรนัย 4  ตัวเลือก   รวมจำนวน 30  ข้อ  3)  แบบสอบถาม ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาพระพุทธศาสนา  รหัสวิชา ส22101  เรื่อง  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  จำนวน  10  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  การทดสอบ  ค่าที  (t – test)  แบบ dependent  samples
 
สรุปผลการศึกษา
  1.   เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาพระพุทธศาสนา  รหัสวิชา ส22101  เรื่อง  หลักธรรมทาง
        พระพุทธศาสนา  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  มีประสิทธิภาพ  84.36/82.64  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
        ที่กำหนด
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาพระพุทธศาสนา  รหัสวิชา ส22101  เรื่อง  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
        ปีที  2  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา
พระพุทธศาสนา  รหัสวิชา ส22101  เรื่อง  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
        ปีที่  2  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
โพสโดย : knp
IP : 182.53.198.254
โพสเมื่อวันที่ : 13 พ.ย. 2557,07:12 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: