เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการชื่อเรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รายวิชาภาษาอังกฤษ หลัก 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โพสโดย
knp

ชื่อผลงาน           รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   รายวิชาภาษาอังกฤษหลัก 1
                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ผู้รายงาน            นางรวิวรรณ  อังคณานนท์ 

หน่วยงาน    โรงเรียนขนอมพิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  12

ปีการศึกษา           2557
บทคัดย่อ
 
                    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1)  เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ   เพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่  1  กลุ่มตัวอย่าง    ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/1  โรงเรียนขนอมพิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  12  จังหวัดนครศรีธรรมราช        ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2557  จำนวน  31  คน  ซึ่งได้มาโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1)  แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 12  เล่ม  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  หน่วยการเรียนรู้เรื่อง  My  life ชนิดเลือกตอบ  (Choice  Test)  จำนวน  30  ข้อ  3)  แบบสอบถามความพึงพอใจของที่มีต่อการเรียนรู้ ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน    10  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  การทดสอบ  ค่าที  (t – test)  แบบ dependent  samples
 
 สรุปผลการศึกษา
                       1. แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 มีประสิทธิภาพ  84.00/83.76  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  ที่กำหนด
                        2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05                         
                       3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
              
โพสโดย : knp
IP : 1.2.173.61
โพสเมื่อวันที่ : 18 พ.ย. 2557,04:29 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: