เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ วิจัยเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน เรื่อง การเคลื่อนที่ โดยใช้ชุดการสอน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนขนอมพิทยา ผู้วิจัย นางสาววิราสินี ก้าวศิริรัตน์
โพสโดย
kat


วิจัยเรื่อง       การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน เรื่อง การเคลื่อนที่ โดยใช้ชุดการสอน
                   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนขนอมพิทยา     
ผู้วิจัย            นางสาววิราสินี  ก้าวศิริรัตน์
ตำแหน่ง        ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
สถานศึกษา    โรงเรียนขนอมพิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ปีที่วิจัย          2557

 
บทคัดย่อ
 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน เรื่อง การเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ฟิสิกส์พื้นฐาน รหัสวิชา ว32101 เรื่อง การเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนขนอมพิทยา ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน เรื่อง การเคลื่อนที่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนขนอมพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จำนวน 31 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบ ด้วย ชุดการสอนวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน เรื่อง การเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 7 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 7 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ (มีค่า p = 0.24 – 0.78, r = 0.24 – 0.56) มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t – test (Dependent)
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1.       ประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน เรื่อง การเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 85.24/86.30 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80
2.       ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน เรื่อง การเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3.       นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน เรื่อง การเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับมากที่สุด


โพสโดย : kat
IP : 49.230.129.246
โพสเมื่อวันที่ : 29 พ.ย. 2557,01:48 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: