เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
เศรษฐกิจพอเพียง : มิติและพลวัตการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสหัสวรรษใหม่อย่างยั่งยืน
โพสโดย
พรชัย
บทความเรื่อง : เศรษฐกิจพอเพียง : มิติและพลวัตการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสหัสวรรษใหม่อย่างยั่งยืน
Title for Paper : Sufficiency Economy: Demission and Dynamics; Human Resource Management in Millennium to Sustainable.
ชื่อผู้เขียน : พรชัย เจดามาน[1]
Name of the Author : Pornchai Jedaman.
สถานที่ :  9/35 หมู่ 14 ต. เกิ้ง อ. เมือง จ. มหาสารคาม Email : p.jedaman@gmail.com.
บทคัดย่อ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นวิถีชีวิตของมนุษย์ที่พอเพียงและสมดุลในด้านสังคมเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ทั้งทางกายภาพและจิตภาพ ซึ่งบทความนี้มุ่งศึกษาถึง เศรษฐกิจพอเพียงในมิติและพลวัตการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสหัสวรรษใหม่สู่ความยั่งยืน จากการศึกษาเชิงลึกและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การวิเคราะห์ผลใช้แนวทางวิเคราะห์ คือ การลดทอนข้อมูล การจัดระบบข้อมูลและการตีความ นำไปสู่บทสรุป ผลการศึกษาพบว่า
มิติและพลวัตการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสหัสวรรษใหม่อย่างยั่งยืน เป็นการบริหารงานที่มีคุณภาพโดยยึดหลักความสมดุล ความพอดี มีภูมิปัญญาทางทักษะ ความรู้อย่างรอบด้านทั้ง คิดเป็น ปฏิบัติเป็น แก้ปัญหาเป็น มีเหตุผลและความคิดสร้างสรรค์ ตระหนักรู้และเห็นคุณค่า เปิดใจกว้าง มีแผนและกลยุทธ์ที่มุ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ยึดการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล เอื้ออาทรและยืดหยุ่น มีภาวะการนำสู่ผู้นำที่ดี เกิดสมรรถนะแห่งตน และเห็นประโยชน์ขององค์กรเป็นเป้าหมายสำคัญ
คำสำคัญ : มิติเศรษฐกิจพอเพียงและการปรับตัวสู่ความยั่งยืน, พลวัตการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสหัสวรรษใหม่
Abstracts
Sufficiency Economy was the way of human life to adequateness and equilibrium in socio- economic, cultural, resource and environment of the physical and mentality. The paper is study of Sufficiency Economy into demission and dynamics of human resource management in millennium to sustainable form in- deep studies of documentary and participation action learning due to data analysis on data reduction, data organization, interpretation to conclusion. The fielding to shows:
The demission and dynamics of human resource management in millennium was the quality administrational of equilibrium, sufficiency and wisdoms as; skills, knowledge of round a side in thinking, action, remedy, reasonable and imagination, understanding and value, open-mind, planning and strategy of dynamics development and systems, government administrational, lead condition to have leadership to Safe-competency and advantage of the organization is important.
Key words:  Demission of Sufficiency Economy and Adapting to Sustainable, Dynamics of Human Resource Management in millennium.
 


[1] Ph.D. in Human Resource Development, รศ.พิเศษ, นักวิชาการ, อาจารย์พิเศษวิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิยาลัยราชภัฏเชียงราย

โพสโดย : พรชัย
IP : 223.206.246.129
โพสเมื่อวันที่ : 19 ธ.ค. 2558,17:25 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: