เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
รายงานการพัฒนาและผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง กรด-เบส 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โพสโดย
วรนุช

ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาและผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)  เรื่อง กรด-เบส 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผู้รายงาน : นางวรนุช  ทองเพชร  ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนวังทองพิทยาคม
 ปีการศึกษา :  2561       
 
                                                                              บทคัดย่อ
 
          การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)  เรื่อง กรด-เบส 2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อใช้และศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ         สืบเสาะหาความรู้ (5E)  เรื่อง กรด-เบส 2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียน กับ หลังเรียน (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)  เรื่อง กรด-เบส 2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
          วิธีดำเนินการวิจัยและพัฒนาแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)  เรื่อง กรด-เบส 2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ดำเนินการโดยผู้วิจัยได้ให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ตรวจสอบความเหมะสมขององค์ประกอบต่างๆของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แล้วนำชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปทดลองใช้กับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อปรับปรุงและหาประสิทธิภาพ ให้ได้ตามเกณฑ์ 80/80   เครื่องมือที่ใช้ ประกอบด้วย (1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)  เรื่อง กรด-เบส 2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  จำนวน 5 ชุด  (2) แบบประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบต่าง ๆ ของชุดกิจกรรม  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ E1/E2  ขั้นตอนที่ 2 การใช้และศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)  เรื่อง กรด-เบส 2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวังทองพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 26 คน โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย (1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)  เรื่อง กรด-เบส 2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  จำนวน 5 ชุด (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (3) แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test  ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)  เรื่อง กรด-เบส 2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)  เรื่อง กรด-เบส 2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
           ผลการวิจัย พบว่า (1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)  เรื่อง กรด-เบส 2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  มีความเหมาะสมขององค์ประกอบต่าง ๆ ของชุดกิจกรรมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X-= 4.34 , S.D. = 0.14) และมีประสิทธิภาพ 81.84/81.16 ซึ่งได้ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)  เรื่อง กรด-เบส 2   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ  การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)  เรื่อง กรด-เบส 2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด (X-= 4.69 , S.D.= 0.19)

โพสโดย : วรนุช
IP : 182.232.51.160
โพสเมื่อวันที่ : 18 มิ.ย. 2562,14:53 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: