คณะผู้บริหาร

นายสิทธิพร นิลพัฒน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คัมภีรา ขุนฤทธิ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

สุบิน แก้วเทพ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิราสินี ก้าวศิริรัตน์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ชลอ เชื้อพงษ์พันธ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

คุณาพร สิงหเดชา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

รวิวรรณ อังคณานนท์
หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล

ทิพวัลย์ จอมบดินทร์
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

กาญจนา ขัดษากาญจน์
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

แก้วใจ ฝั่งชลจิตร์
หัวหน้ากลุ่มแผนงานและประกันคุณภาพ

ชัยพงศ์ รักษาวงศ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

อวยพร อิศรเดช
หัวหน้ากลุ่มชุมชนและภาคีเครือข่าย

สมจิตร แสงเกตุ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป