คณะผู้บริหาร

นายสิทธิพร นิลพัฒน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุบิน แก้วเทพ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาววิราสินี ก้าวศิริรัตน์
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางคุณาพร สิงหเดชา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางรวิวรรณ อังคณานนท์
หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล

นางทิพวัลย์ จอมบดินทร์
หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน