ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนขนอมพิทยาตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2524 โดยการรวมขนอมวิทยาคมกับโรงเรียนขนอมเข้าด้วยกัน โดยแยกเป็น 2 แห่ง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 3 , 4 , 5 และ 6 เรียนที่โรงเรียนขนอมวิทยาคม ( โรงเรียนขนอมพิทยา 1  ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรียนที่ โรงเรียนขนอม ( โรงเรียนขนอมพิทยา 2 ) การรวมโรงเรียนทั้งสองนี้เข้าด้วยกัน กรมสามัญได้แต่งตั้งนายสมคิด พัวพันธ์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนขนอมวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ฐานะผู้บริหารโรงเรียนขนอมพิทยา จนกระทั่งถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2524 ได้ย้ายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มาเรียนรวมกัน ที่โรงเรียนขนอมวิทยาคม ( โรงเรียนขนอมพิทยา 1 ) จนถึงปัจจุบัน

                โรงเรียนขนอมวิทยาคมตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2515 เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2515 โดยนายชาญวิทย์ ลัคนาโฆษิต  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ได้อาศัยโรงธรรมของวัดเขาขนอมเป็นที่เรียน ในช่วงเปิดเรียนอยู่นั้น ผู้ปกครองนักเรียนและผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาคทรัพย์และอุปกรณ์ต่างๆพร้อมทั้งสละแรงงานช่วยกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวจำนวน 1 หลัง 3 ห้องเรียนครึ่ง เป็นอาคารมุงกระเบื้อง คิดเป็นเงินจำนวน 14,000 บาท

                ต่อมาวันที่ 20 มิถุนายน 2515 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายอดิศักดิ์  วิชาชู ตำแหน่งอาจารย์ 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ มาดำรงตำแหน่งรักษาการครูใหญ่ ต่อมาจังหวัดได้แต่งตั้งนายเสรี  สันโดษ ครู 2 โรงเรียนขนอมวิทยาคม รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2518 นายเสรี สันโดษ ขอย้ายไปสอนที่โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา อำเภอท่าศาลา กรมสามัญศึกษาจึงแต่งตั้งนายสมคิด  พัวพันธ์ ตำแหน่งอาจารย์ 1 โรงเรียนลานสกาประชาสรรค์ อำเภอลานสกา มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนขนอมวิทยาคม เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2521

                เมื่อรวมโรงเรียนขนอมวิทยาคมกับโรงเรียนขนอมเข้าด้วยกันเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2524 กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งนายสมคิด พัวพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2528 จึงย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม และแต่งตั้งนายโยธิน จารุภูมิ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนขนอมพิทยา จนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2532 จึงย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชะอวด และแต่งตั้งนายวินัย  ชามทอง  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์  มารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนขนอมพิทยา ต่อมาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2533 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนขนอมพิทยาคม และต่อมาได้มีคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม โดยแต่งตั้งนายวิญญู ใจอารีย์ มาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนขนอมพิทยา ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2535 จนถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2536 กรมสามัญได้มีคำสั่งให้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา และแต่งตั้งนายจรูญ  แสนภักดี อาจารย์ใหญ่โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนขนอมพิทยา วันที่ 14 มีนาคม 2539 กรมสามัญศึกษามีคำสั่งแต่งตั้งนายจรูญ  แสนภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนขนอมพิทยา วันที่ 19 ตุลาคม 2543 กรมสามัญศึกษามีคำสั่งให้นายประสิทธิ์  ภักดีชน  ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนาบอน และแต่งตั้งนางนิยดา  ชุมวรฐายี ผู้อำนวยการโรงเรียนฉลองรัฐฎร์อุทิศ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนขนอมพิทยา และเมื่อ 26 ตุลาคม 2547 นางนิยดา  ชุมวรฐายี ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา โดยนานวิจิตร  รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนคงคาประชารักษ์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนขนอมพิทยา วันที่ 3 เมษายน 2549 นายวิจิตร  รอดภัย ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ และแต่งตั้งนายอนันต์ รัตนสุภา ผู้อำนวยการโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนขนอมพิทยา วันที่ 12 ธันวาคม 2555 นายอนันต์ รัตนสุภา ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ โดยนายสุนทร  เพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนขนอมพิทยา จนถึงปัจจุบัน