กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นาง ยุพา นาควานิช
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายภาณุวัฒน์ แสงกระจ่าง
ครู คศ.2

นางจรัญญา เชื้อพงษ์พันธ์
ครู คศ.2

นางพชรมน พรหมคีรี
ครู คศ.1

นายสมจิตร แสงเกตุ
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิยรัตน์ ฉิมดี

นายพงษ์ศักดิ์ ณ นคร
ครูอัตราจ้าง