กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางพชรมน พรหมคีรี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายธีรภัทร ธิระโชติ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นายสมจิตร แสงเกตุ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

ว่าที่ ร.ต.หญิง ปิยะรัตน์ ฉิมดี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นายพงษ์ศักดิ์ ณ นคร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4