กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสมจิตร แสงเกตุ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายภาณุวัฒน์ แสงกระจ่าง
ครู คศ.2

นางพชรมน พรหมคีรี
ครู คศ.1

ว่าที่ ร.ต.ปิยะรัตน์ ฉิมดี
ครูอัตราจ้าง

นายพงษ์ศักดิ์ ณ นคร
ครูอัตราจ้าง