กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเพชรี นาคแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางรวิวรรณ อังคณานนท์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายสมใจ สุขแจ่ม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวนิตยา จงกล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวฉัตรพิไล จันทร์ราม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางกนกวรรณ คงทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวปัญชลิกา สุขสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวณัฐกานต์ ทิพย์วิเศษ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวปิยะธิดา จันทร์แก้ว
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

Mr. Tibah Emmanuel Ajong
ครูอัตราจ้าง