กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเพชรี นาคแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางรวิวรรณ อังคณานนท์
ครู คศ.3

นายสมใจ สุขแจ่ม
ครู คศ.1

นางสาวฉัตรพิไล จันทร์ราม
ครูผู้ช่วย

นางกนกวรรณ คงทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวปัญชริกา สุขสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐกานต์ ทิพย์สิดศษ
ครูผู้ช่วย

นางสาวปิยะธิดา จันทร์แก้ว
ครูอัตราจ้าง