งานห้องสมุด

นางสาวแก้วใจ ฝั่งชลจิตร์
ครู คศ.3
หัวหน้างานห้องสมุด

นางสาวนุชนาฎ จันทราสาขา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5