งานห้องสมุด

นางสาวแก้วใจ ฝั่งชลจิตร์
ครู คศ.2
หัวหน้างานห้องสมุด

นางสาวนุชนาฎ จันทราสาขา