กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสุภาภรณ์ ทองใหญ่
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายพงษ์พันธ์ ชูศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น /0

นางสาวอรอนงค์ เต่งยี่ภู่
ครู คศ.1

นางสาวธาราทิพย์ มณีอร่าม
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัณณิตา มณี
ครูผู้ช่วย

นายภูมิ ธรรมรัตน์
ครูอัตราจ้าง