กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสุภาภรณ์ ทองใหญ่
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายพงษ์พันธ์ ชูศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น /0

นางสาวอรอนงค์ เต่งยี่ภู่
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวธาราทิพย์ มณีอร่าม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวพัณณิตา มณี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายภูมิ ธรรมรัตน์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1