กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสุภาภรณ์ ทองใหญ่
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายพงษ์พันธ์ ชูศรี
ครู คศ.2

นายจำนงค์ กาญจนพันธ์
ครู คศ.1

นางสาวอรอนงค์ เต่งยี่ภู่
ครูผู้ช่วย