กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวิลาวัณย์ จันทร์รักษ์
ครู คศ.2

นางพิศมัย เชาวลิต
ครู คศ.2

นายชลอ เชื้อพงษ์พันธ์
ครู คศ.2

นายบัญชา จันทรักษ์
ครู คศ.2

นางสาวแก้วใจ ฝั่งชลจิตร์
ครู คศ.2

นางอมรรัตน์ อินทสุวรรณ

นางสาวมาริสา พุทธิพงค์
ครูผู้ช่วย