กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางพิศมัย เชาวลิต
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายชลอ เชื้อพงษ์พันธ์
ครู คศ.3

นางสาวแก้วใจ ฝั่งชลจิตร์
ครู คศ.3

นางสาวมาริสา พุทธิพงค์
ครูผู้ช่วย