กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางพิศมัย เชาวลิต
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายยงยุทธ ซึ้งสุนทร
ครู คศ.3

นางสาวแก้วใจ ฝั่งชลจิตร์
ครู คศ.3

นางสาวมาริสา พุทธิพงค์
ครูผู้ช่วย

นางสาววิไลวรรณ เอี่ยมศิริ
ครู คศ.1