กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางพิศมัย เชาวลิต
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายยงยุทธ ซึ้งสุนทร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวแก้วใจ ฝั่งชลจิตร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวมาริสา พุทธิพงค์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาววิไลวรรณ เอี่ยมศิริ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5