กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางทิพวัลย์ จอมบดินทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางคัมภีรา ขุนฤทธิ์
ครู คศ.3

นางนิชาดา เจ๊ะโน๊ะ
ครู คศ.1

นางสาวอวยพร อิศรเดช
ครู คศ.1

นางสาวนุชนาฎ เทพสุวรรณ
ครูผู้ช่วย

นางสาวภัคจิรา กลิ้งตา
ครูอัตราจ้าง