กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางทิพวัลย์ จอมบดินทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอวยพร อิศรเดช
ครู คศ.1

นางสาวนุชนาฎ เทพสุวรรณ
ครูผู้ช่วย

นางสาวภัคจิรา กลิ้งตา