กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอวยพร อิศรเดช
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางทิพวัลย์ จอมบดินทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวนุชนาฎ เทพสุวรรณ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวภัคจิรา กลิ้งตา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวโสรยา จันทร์ชุม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2