กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอวยพร อิศรเดช
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางทิพวัลย์ จอมบดินทร์
ครู คศ.3

นางสาวนุชนาฎ เทพสุวรรณ
ครูผู้ช่วย

นางสาวภัคจิรา กลิ้งตา
ครูผู้ช่วย

นางสาวโสรยา จันทร์ชุม
ครูผู้ช่วย