กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอิงอร พิมเสน
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางคุณาพร สิงหเดชา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางจตุพร สุจเสน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวศุภราภรณ์ โหราโชติ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวสุวิณี วาระเพียง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวอัชยา แซ่ตั้น
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1