กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายศุภชัย สินธู
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจตุพร สุจเสน
ครู คศ.1

นางคุณาพร สิงหเดชา
ครู คศ.3

นางสาวอิงอร พิมเสน
ครูผู้ช่วย

นางสาวศุภราภรณ์ โหราโชติ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวสุวิณี วาระเพียง
ครูผู้ช่วย

นางสาวเบญจวรรณ นุ่นทอง