พันธกิจ / วิสัยทัศน์
พันธกิจ / เป้าหมาย
1. โรงเรียนและชุมชนร่วมพัฒนาผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย
2. ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้
3. จัดสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนการสอน
5. โรงเรียนและชุมชนร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการจัดการศึกษา
6. พัฒนาการเรียนการสอน มุ่งให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทยและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์
โรงเรียนขนอมพิทยา เป็นสถานศึกษาแห่งความรู้
คู่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวทันเทคโนโลยี
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน