ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
12 มิ.ย. 63 การมอบตัวเพื่อเป็นนักเรียนโรงเรียนขนอมพิทยา
08 มิ.ย. 63 ถึง 12 มิ.ย. 63 ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกนักเรียน
03 พ.ค. 63 ถึง 12 พ.ค. 63 รับสมัครออนไลน์ นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
รับสมัคร online
26 ก.พ. 63 ถึง 28 ก.พ. 63 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนชั้น ม.1 - ม.5
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปี่ที่ 5
โรงเรียน งานวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ
19 ก.พ. 63 ถึง 20 ก.พ. 63 สอบวัดผลปลายเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียน งานวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ
05 ก.พ. 63 ถึง 07 ก.พ. 63 เข้าค่ายประจำปีการศึกษา 2562
ม.ต้น ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์
ม.ปลาย ค่ายจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
ค่ายฝึกรบพิเศษสิชล งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
24 ก.ค. 62 ถึง 26 ก.ค. 62 การแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียนนักศึกษาและประชาชนอำเภอขนอม ประจำปี 2562
26 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันสุนทรภู่
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนขนอมพิทยา ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อระลึกถึงกวีเอกของไทย
โรงเรียนขนอมพิทยา
18 มิ.ย. 62 ถึง 19 มิ.ย. 62 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีและนันทนาการ ประจำปีการศึกษา 2562
13 มิ.ย. 62 กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
23 พ.ค. 62 ถึง 24 พ.ค. 62 อบรมคุณธรรมจริยธรรมและปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
กิจการนักเรียน
26 ส.ค. 58 ถึง 28 ส.ค. 58 งานแข่งขันมัธยมวิชาการ

27 ก.ค. 58 ถึง 29 ก.ค. 58 กีฬากรีฑาอำเภอขนอม

14 พ.ค. 58 เปิดเทอม ปีการศึกษา 2558

09 เม.ย. 58 มอบตัวนักเรียนชั้นม.4

08 เม.ย. 58 มอบตัวนักเรียนชั้นม.1

01 เม.ย. 58 สอบเข้าเรียนชั้นม.1และม.4 ปีการศึกษา 2558

14 ส.ค. 57 ถึง 16 ส.ค. 57 แข่งมัธยมวิชาการ

23 ก.ค. 57 ถึง 25 ก.ค. 57 กีฬา-กรีฑาอำเภอ 2557

01 ก.ค. 57 สวนสนามวันลูกเสือแห่งชาติ

26 มิ.ย. 57 วันสุนทรภู่

23 มิ.ย. 57 ถึง 24 มิ.ย. 57 กีฬาสี

28 พ.ค. 57 ถึง 30 พ.ค. 57 เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม

ธุดงคสถานนครธรรม อ.พระพรหม
22 พ.ค. 57 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

27 ธ.ค. 56 กิจกรรมทำบุญและการแสดงวันปีใหม่

ชุดนักเรียน
11 ธ.ค. 56 คณะครูและตัวแทนนักเรียนเดินทางส่งครูนพรัตน์ นวลจันทร์ ย้ายไปทำการสอนที่ร.ร.มหาวชิราวุธ สงขลา

20 พ.ย. 56 ถึง 22 พ.ย. 56 แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ระดับภาค

21 ส.ค. 56 ถึง 23 ส.ค. 56 งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 23

12 ส.ค. 56 ผู้บริหารและคณะครูร่วมพิธีถวายพระ12ส.ค. ณ ที่ว่าการอำเภอขนอม

08 ส.ค. 56 นักเรียนชั้นม.6เข้าร่วมโครงการเสริมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์สู่มหาวิทยาลัยที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

24 ก.ค. 56 ถึง 28 ก.ค. 56 ผู้บริหารและคณะครูร่วมเข้ากิจกรรมปฏิบัติธรรม

17 ก.ค. 56 ถึง 19 ก.ค. 56 กีฬา-กรีฑา อำเภอขนอม
ณ สนามกีฬาอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
08 ก.ค. 56 คณะผู้บริหารและครูเข้าร่วมบันทึกเทป ถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี

ชุดข้าราชการ