หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนขนอมพิทยา เปิดสอนในระดับ
   
    ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

  • มัธยมศึกษาปีที่ 1
  • มัธยมศึกษาปีที่ 2
  • มัธยมศึกษาปีที่ 3

   ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแบ่งเป็น 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรวิทย์ - คณิต และ หลักสูตร ศิลป์ - คำนวณ

  • มัธยมศึกษาปีที่ 4
  • มัธยมศึกษาปีที่ 5
  • มัธยมศึกษาปีที่ 6