งานแนะแนว

นาง สุภาพร ทองใหญ่
ครู คศ.3
หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวอรอนงค์ เต่งยี่ภู่
ครู คศ.1

นางสาวธาราทิพย์ มณีอร่าม
ครูผู้ช่วย