กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอุทุมพร พูลสวัสดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวกาญจนา ขัดษากาญจน์
ครู คศ.1

นางสาววิราสินี ก้าวศิริรัตน์
ครู คศ.3

นายกฤษณะ สุขพันธ์
ครู คศ.1