กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกาญจนา ขัดษากาญจน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววิราสินี ก้าวศิริรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

กฤษณะ สุขพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวอารดา พรหมดวง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวปฤณฆรัชต ศรีใหม่
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวสุธิดา ชนะดี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3