กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายกฤษณะ สุขพันธ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววิราสินี ก้าวศิริรัตน์
ครู คศ.3

นางสาวกาญจนา ขัดษากาญจน์
ครู คศ.1

นางสาวอารดา พรหมดวง
ครูผู้ช่วย

นางสาวปฤณฆรัชต ศรีใหม่
ครู คศ.2

นางสาวสุธิดา ชนะดี
ครูอัตราจ้าง