กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวกาญจนา ขัดษากาญจน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอุทุมพร พูลสวัสดิ์
ครู คศ.2

นางสาววิราสินี ก้าวศิริรัตน์
ครู คศ.2

นายกฤษณะ สุขพันธ์
ครู คศ.1

นายคำนวณ มุสิกลาย
ครู คศ.1