กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชนาธิป สวนจันทร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุบิน แก้วเทพ
ครู คศ.3

นายชัยพงศ์ รักษาวงศ์
ครู คศ.1