กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุบิน แก้วเทพ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชัยพงศ์ รักษาวงศ์
ครู คศ.1

นายชนาธิป สวนจันทร์
ครูผู้ช่วย