สัญลักษณ์โรงเรียน
อักษรย่อ
ข.พ.
สีประจำโรงเรียน
เหลือง - ม่วง
 - สีเหลือง หมายถึง ความคิดและปัญญา
 - สีม่วง หมายถึง ความสุขุมเยือกเย็น
  - สีเหลือง ม่วง หมายถึง การใช้ความคิดและปัญญาในการกระทำใด ๆ ด้วยความสุขุมเยือกเย็น

ตราประจำโรงเรียน


พระนารายณ์ประทับบนอนันตนาคราช
ต้นไม้ประจำโรงเรียน