ประกาศโรงเรียนขนอมพิทยา
06 08 65 ประกาศ เรื่อง การเลิกเรียนด้วยเหตุพิเศษ
009 2565 ประกาศกำหนดเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขนอมพิทยา ประจำปี 2565
10 2565 แนวปฏิบัติการสวมหน้ากากอนามัยของนักเรียน ครู และบุคลากร โรงเรียนขนอมพิทยา
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้านทำความสะอาด
008/2565 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
007 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา
006 2565 กำหนดเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
005 2565 แนวปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
004 2565 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน ๑ อัตรา
003 2565 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
002 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน ๑ อัตรา
001 2565 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป โรงเรียนขนอมพิทยา ปีการศึกษา 2565
ประกาศโรงเรียนขนอมพิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนประเภทห้องเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนขนอมพิทยา ปีการศึกษา 2565
ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภท โควตา รอบที่ 2 แยกตามแผนการเรียน

ประกาศโรงเรียนขนอมพิทยา

เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2565

ประเภท โควตา รอบที่ 2  แยกตามแผนการเรียน

 

คลิกลิงค์ยืนยันสิทธิ์ : https://forms.gle/Zisq1xcgZTZ3oToL6

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565
แนวทางปฏิบัติการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อใน ปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนขนอมพิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ประกาศโรงเรียนขนอมพิทยา เรื่อง แก้ไขการรับนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนขนอมพิทยา ปีการศึกษา 2565 และยกเลิกประกาศ ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศโรงเรียนขนอมพิทยา รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภท โควตา แยกตามแผนการเรียน
ประกาศโรงเรียนขนอมพิทยา ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ฯ ลงวันที่ 17 02 65
ประกาศ การปิดเรียนแบบ On – site และให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online)
ยกเลิกประกาศโรงเรียนขนอมพิทยา การรับนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 และชั้นม.4 ปีการศึกษา2565
ประกาศโรงเรียนขนอมพิทยา การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้น ม.1 และชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนทั่วไป
ประกาศโรงเรียนขนอมพิทยา การเปิดเรียน On - site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประกาศโรงเรียนขนอมพิทยา ให้ใช้แผนเปิดเรียน Onsite ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
ประกาศโรงเรียนขนอมพิทยา แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อโรงเรียนขนอมพิทยา ลงวันที่ 7 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนขนอมพิทยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าสอบวัดความรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโครงการสอบแข่งขันทักษะวิชาการ
ประกาศโรงเรียนขนอมพิทยา เรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานที่ตั้งหน่วยงานตามปกติ ภาคเรียนที่ 2/2564
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 กำหนดมาตราการเพื่อป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยกำหนดวันและเวลาทำงานของบุคลากรในสังกัดและในกำกับกระทรวงศึกษาธิการให้ปฏิบัติงานภายในที่พัก (Work from home) อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 และขยายเวลาการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 30 ธันวาคม         พ.ศ. 2564 ออกไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 นั้น ต่อมาเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 คณะกรรมการบริหารสถานการณ์โควิค – 19 (ศบค.) ได้มีมติไม่ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานของบุคลากรนอกสถานที่ตั้ง (Work from home) กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกประกาศ ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 เรื่อ การปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานที่ตั้งหน่วยงานตามปกติ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
ในการนี้ โรงเรียนขนอมพิทยา ซึ่งอยู่ในสังกัดและกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอประกาศให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มาลงชื่อและปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งหน่วยงานตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2565  เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.. 2565 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 31  มกราคม พ..2565

 
 
 
 
(นายสันติกร  รักสองหมื่น)
ผู้อำนวยการโรงเรียนขนอมพิทยา