ยินดีกับความสำเร็จชาว ข.พ. ลูกพระนารายณ์
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสิริวิมล ปานเนื่อง ศึกษาต่อในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนิศารัตน์ เพชรรัตน์ ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกรกนก เมืองนิล ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสาวิณี วิริยะเดช ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอแสดงความยินดีกับ นายธวัชชัย ใจสบาย ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปริยาภัทร เพชรบุรีภักดี ศึกษาต่อในมหาวิทยาราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวดาริกา พรหมพิชิต ศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคนิคสิชล
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพัชราภา ใจสนุก ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชนากานต์ เพชรฤทธิ์ ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ขอแสดงความยินดีกับนายคฑาวุธ บูรณ์ชนะ ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์