เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
การพัฒนาบทบาทผู้บริหารแบบมืออาชีพในการบริหารงานวิชาการเพื่อสร้างเสริม คุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน
โพสโดย
พัฒนะ
การพัฒนาบทบาทผู้บริหารแบบมืออาชีพในการบริหารงานวิชาการเพื่อสร้างเสริม
คุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน
The Development of Professional Administrator Role into Technical Administrational for Enchanting of Educated Quality and Instructional
          พัฒนะ  สีหานู[1]
  Pattana Seehanu
บทคัดย่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิผลทางการศึกษาอย่างเข้มแข็ง การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา1) สภาพปัญหาบทบาทผู้บริหารแบบมืออาชีพในการบริหารงานวิชาการ 2) การพัฒนาบทบาทผู้บริหารแบบมืออาชีพในการบริหารงานวิชาการ 3) ความเหมาะสมการพัฒนาบทบาทผู้บริหารแบบมืออาชีพในการบริหารงานวิชาการ 4) คุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของครู 5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 6) ความพึงพอใจต่อการพัฒนาบทบาทผู้บริหารแบบมืออาชีพในการบริหารงานวิชาการ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานและปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ รวม 90 คน เก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยแบบสอบถาม แบบศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา หาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t- test  และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ F-test โดยใช้คอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ประเด็นเชิงเนื้อหาข้อค้นพบ นำเสนอประกอบความเรียง ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพปัญหาบทบาทผู้บริหารแบบมืออาชีพในการบริหารงานวิชาการ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2. การพัฒนาบทบาทผู้บริหารแบบมืออาชีพในการบริหารงานวิชาการ มี 7 บทบาทสำคัญ ได้แก่ บทบาทภาวะผู้นำโดยธรรมชาติและรอบรู้ บทบาทการมีส่วนร่วม บทบาทประสานสัมพันธ์ บทบาทผู้อำนวยการความสะดวก บทบาทการสร้างแรงจูงใจ บทบาทผู้ประเมินผล บทบาทผู้พัฒนาวิชาการ
3. ความเหมาะสมการพัฒนาบทบาทผู้บริหารแบบมืออาชีพในการบริหารงานวิชาการ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
4. คุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของครู ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2557 สูงกว่า ปีการศึกษา 2556 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
6. ความพึงพอใจต่อการพัฒนาบทบาทผู้บริหารแบบมืออาชีพในการบริหารงานวิชาการ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และมีความสัมพันธ์เชิงบวกเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คำสำคัญ : การพัฒนาบทบาทผู้บริหารแบบมืออาชีพ, การบริหารงานวิชาการ คุณภาพการศึกษา, การจัดการเรียนการสอน
 
Abstracts
          The educated quality development was to important administrator of dynamics development to education efficiency. The objective to studies of; 1) the problem state of development on professional administrator role into technical administrational, 2) the development on professional administrator role into technical administrational, 3) the levels of  development on professional administrator role into technical administrational, 4) the educated quality and instructional of teachers, 5) the achievement of students 6) the content mental  of the development on professional administrator role into technical administrational. The methodology were to mixed and participatory action research to the key information per 90 persons to data from questionnaire due to data analysis on  descriptive statistics, mean average, standard deviation, t-test, F-test. The fielding shows:
              1. The problem state of development on professional administrator role into technical administrational have to high levels.
              2. The development on professional administrator role into technical administrational were as; leader ship and knowledge skill, participatory, interpersonal, caring, liaison, evolutional, motivation, technical leader.
              3. The levels of development on professional administrator role into technical administrational have to most levels.
              4. The educated quality and instructional of teachers have to most levels.
              5. The achievement of students in 2014 more than in 2013 was to different with statistical significance at .01.
              6. The content mental of development on professional administrator role into technical administrational have to most levels and have manner relation to statistical significance at .01.
Key words: The Development on Professional Administrator Role, Technical Administrational, Educated Quality, Instructional.


[1] ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสวัสดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
 

โพสโดย : พัฒนะ
IP : 223.206.246.129
โพสเมื่อวันที่ : 19 ธ.ค. 2558,17:34 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: