เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
การพัฒนาประสิทธิภาพบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนของครูบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความพอเพียงให้นักเรียนของโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
การพัฒนาประสิทธิภาพบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนของครูบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความพอเพียงให้นักเรียนของโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
The Efficiency Development of Administrational and Teachers Instructional based on Sufficiency Economy for Sufficient Character of Students; Nongsonghong Wittaya School
สวัสดิ์  แก้วชนะ[1]
Sawat  Kaewchana
 
บทคัดย่อ
              การพัฒนาทางการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม เป็นสิ่งสำคัญต่อศักยภาพและความสำเร็จ ในการวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพปัญหาและองค์ประกอบการบริหารงาน 2) วิเคราะห์การพัฒนารูปแบบประสิทธิภาพบริหารงานบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 3) วิเคราะห์ระดับการพัฒนารูปแบบประสิทธิภาพบริหารงานบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 4) สังเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและกิจกรรมพัฒนาครูและนักเรียนบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 5) สังเคราะห์ประสิทธิภาพการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความพอเพียงและเปรียบเทียบค่าคะแนนการทดสอบ O – Net ของนักเรียน 6) สังเคราะห์ความสำเร็จการพัฒนาประสิทธิภาพบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนของครูบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ระเบียบวิธีแบบผสมผสานและปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม กับประชากรกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลสำคัญ รวม 544 คน การเก็บรวบรวมข้อมูล จากแบบสอบถาม แบบประเมินและแบบทดสอบ วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา หาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ f-test ผลการวิจัยพบว่า
              1. สภาพปัญหาและองค์ประกอบการบริหารงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
              2. การพัฒนารูปแบบประสิทธิภาพบริหารงานบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง เป็นระบบความรู้ การจัดการและความร่วมมือ สู่กระบวนการพัฒนา
              3. ระดับการพัฒนารูปแบบประสิทธิภาพบริหารงานบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมอยู่ระดับมาก
              4. ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ครูและนักเรียนมีคะแนนหลังกิจกรรมสูงกว่าก่อนกิจกรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
              5. ประสิทธิภาพการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความพอเพียงของนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ระดับมากและมีคะแนนการทดสอบ O - net ปี 2556 สูงกว่าปี 2555 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .01
              6. ความสำเร็จการพัฒนาประสิทธิภาพบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนของครูบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดและมีความสัมพันธ์เชิงบวกเป็นในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คำสำคัญ: ประสิทธิภาพบริหารงานบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง, การจัดการเรียนการสอน, คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความพอเพียง
 
ABSTRACTS
              The educational development of participation was important to potential and successful. The objective to studies of; 1) the problem state and condition in administrational based on Sufficiency Economy, 2) analysis of efficiency development in administrational based on Sufficiency Economy, 3) analysis levels of efficiency development in administrational based on Sufficiency Economy, 4) analyze of instructional efficiency of teachers and activities teachers and students based on Sufficiency Economy, 5) analyze of development efficiency on sufficient character of students and achievement in O – Net test 6) successful analyze on efficiency Development of Administrational and teachers Instructional based on Sufficiency Economy. The methodology as mixed, participatory action with key information, 544 persons due to data on questionnaire, evolutional, test to data analysis on descriptive statistics, mean average, standard deviation, t-test, f-test to present.  The fielding to shows:
              1. Problem state and condition in administrational have to most levels.
              2. Efficiency development in administrational based on Sufficiency Economy was of knowledge, management and cooperation toward development.
              3. Levels of efficiency development in administrational based on Sufficiency Economy have to high levels.
              4. Instructional efficiency of teachers have to high levels and activities teachers and students after use more than before was to different with statistical significance at .01.
              5. Development efficiency on sufficient character of students have to high levels and achievement on O – Net test in 2013 more than in 2012 was to different with statistical significance at .01.
              6. Successful on efficiency development of administrational and teachers instructional based on Sufficiency Economy have to most levels and have to relation add was to statistical significance at .01.
Key Words: Efficiency Development in Administrational based on Sufficiency Economy, Instructional, Sufficient Character.
 


[1] ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
 

IP : 223.206.249.122
โพสเมื่อวันที่ : 09 ม.ค. 2559,07:26 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: